Blog
ธ.ค. 06

กิจกรรม หรือ โครงการนานาชาติ

งาน Tree of Life Exhibition in Taiwan ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

คณะนักวิจัยจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเชิญให้ร่วมจัด workshop ในชื่อ Color Pigment Workshop
ในงาน Tree of Life Exhibition in Taiwan ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561
ซึ่งงานนี้จัดโดย National Taiwan Craft Research and Development Institute

https://en.ntcri.gov.tw/information_54_82528.html

 

 

Silpakorn Summer School 2018

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการร่วมกับภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาคณิตศาสตร์
จัดโครงการ Summer Programs @Silpakorn 2018 เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ของคณะฯ ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
และเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงศักยภาพของคณะฯ  ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
โดยมีการอบรมใน 4 หลักสูตรที่เน้นองค์ความรู้ของคณะฯ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  ได้แก่

  1. หลักสูตรเทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Drying Technology)
  2. หลักสูตรการผลิตผงสีจากสารให้สีจากธรรมชาติและการนำมาใช้ในการพิมพ์และย้อมผ้า (Preparation and Application of Colorants from Natural Dyes)
  3. หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์น้ำทางเคมีและจุลชีววิทยา (Analytical Techniques for Water Analysis)
  4. หลักสูตรทฤษฎีจำนวน (Number Theory on “Problems related to multiplicative functions. Some combinatorial sequences. Fibonacci and Lucas number”)

มีผู้เข้าร่วมโครงการ จาก 4 ประเทศ  รวมทั้งสิ้น 50 คน แบ่งเป็นผู้เข้าร่วมจากประเทศลาว 25 คน (National University of Laos และ Savannakhet University) เวียดนาม 18 คน (Quy Nhon University, Le Quy Don High School for the Gifted-Khanh Hoa Province, Ho Chi Minh City University of Food Industry
และ University of Economics and Law) และฟิลิปปินส์ 7 คน (Caraga State University) โดยผู้เข้าร่วมแต่ละคนเลือกอบรมใน 1 หลักสูตรตลอดระยะเวลา 10 วัน
มีผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร Solar Drying Technology 8 คน หลักสูตร Preparation and Application of Colorants from Natural Dyes 10 คน
หลักสูตร Analytical Techniques for Water Analysis 7 คน และหลักสูตร Number Theory 25 คน

https://www.facebook.com/pg/ScienceSilpakornUniversity/photos/?tab=album&album_id=2261223223893831

 

 

SEAMS  School  2018

The Department of Mathematics, Faculty of Science, Silpakorn University organized a SEAMS school on “Partial Differential Equations for Image Processing: Theory and Numerics” during January 3 – 12, 2018.  The SEAMS (Southeast Asian Mathematical Society) school is part of series of intensive study programs that aim to provide opportunity for advanced learning experience in mathematics, and to introduce research-based learning for advanced undergraduate as well as postgraduate students. There were 50 participants from Laos, the Philippines, Vietnam, Myanmar, Indonesia, India and Thailand.

The courses of the school included

  • Scientific python by Prof. Marília Pires, Ph.D. from the University of Évora, Portugal
  • Finite difference methods for PDE by Asst. Prof. Noppadol Chumchob, Ph.D. from Silpakorn University, Thailand
  • Exact solutions of smoothing PDE, by Prof. Nabil Bedjaoui, Ph.D. from the University of Picardie, France and Prof. Fernando da Costa, PhD, from University Aberta, Portugal
  • Hyperbolic PDE by Prof. Joaquim Correia, Ph.D. from University of Évora, Portugal and Prof. Nabil Bedjaoui, Ph.D. from the University of Picardie.
  • Computer implementation by Prof. Youcef Mammeri, Ph.D. HDR from University of Picardie, France.

https://www.facebook.com/pg/ScienceSilpakornUniversity/photos/?tab=album&album_id=1968883199794503
https://sites.google.com/site/seamsthailand2018/home
http://www.seams-math.org/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=101

 

 

Workshop on natural dye titled
“The Transformation of Natural Dye to Lake Pigment for Textile Printing and Dyeing”

To mark 45 year Anniversary of the Faculty of Science, Silpakorn University, Department of Chemistry in collaboration with World Craft Council Asia Pacific Region (WCC APR) and ASEAN Handicraft Promotion & Development Association (AHPADA) organized a workshop on natural dye titled “The Transformation of Natural Dye to Lake Pigment for Textile Printing and Dyeing” at the Faculty of Science, Silpakorn University Sanamchan Palace Campus, Nakorn Pathom during August 1 – 3, 2017. There were 45 participants from 10 countries including Indonesia, Malaysia, India, Kyrgyzstan, Taiwan, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Oman and Thailand. During this 3-day workshop, participants learned about the research carried out at the Department of Chemistry on the use of natural dye for textile printing and dyeing.

https://www.facebook.com/pg/ScienceSilpakornUniversity/photos/?tab=album&album_id=1802448776437947

 

 

โครงการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรไทยและเซเนกัล

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายวิจักขณ์ ชิตรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ให้แก่ รัฐบาลเซเนกัล โดยมี Mamadou Amadou SECK ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอาหารเซเนกัล (ITA) ในนามผู้แทนรัฐบาลเซเนกัล
รับมอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ณ โบสถ์ Saint Benoit de Keur Moussa เมือง Thies ตามโครงการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรไทยและเซเนกัล ต่อยอดการพัฒนาด้านการเกษตรและเผยแพร่นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์การเกษตร (Agro-technology)
ของไทยให้เซเนกัลได้เรียนรู้ และประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรต่อไป โดยโรงอบแห้งพลังแสงอาทิตย์นี้
เป็นผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย หัวหน้าทีมนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสนี้ Dr. Mamadou Amadou SECK ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีอาหารเซเนกัล ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนโครงการฯ
โดยจะนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และองค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของเซเนกัลให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้บาทหลวง Ange-Marie Niouky หัวหน้าคณะสงฆ์ของโบสถ์ St. Benoit ได้ชื่นชมในเทคโนโลยีโรงอบฯ ของไทยซึ่งทางโบสถ์จะใช้ประโยชน์
จากโรงอบอย่างเต็มที่

(ดัดแปลงจากบทบรรยายของ สอท. ณ กรุงดาการ์ ภาพและข่าวจากเว็บของ สถานเอกอัตรราชทูต ณ กรุงดาการ์ อ้างอิง http://goo.gl/4e75lM)

X