Blog
ต.ค. 29

ผลงานวิชาการ/วิจัย/สร้างสรรค์ หรือรางวัลระดับดีเด่น ของอาจารย์หรือนักศึกษา

รางวัลที่โดดเด่นของอาจารย์

รางวัล Best Paper Award

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์ (Ornprapa Pummakarnchana Robert) และคณะได้รับรางวัล “Best Paper Award” จากที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ‘The 13th International Multidisciplinary Modeling & Simulation Multiconference’ โดยหัวข้องานวิจัยที่นำเสนอได้แก่  ‘Modeling Drug Trafficking Routes using Potential Surface Analysis for the Simulation of Military Training Scenarios’ ซึ่งได้นำเสนอในระหว่าง ‘The 6th International Defense and Homeland Security Simulation Workshop’ ณ เมือง Larmaca, Cyprus ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2016

งานวิจัยดังกล่าวได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก โครงการวิจัยทางด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ
ภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ปี 2560

ศาสตราจารย์ ดร.เสริม จันทร์ฉาย (Professor Dr.Serm Janjai) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์  จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

รางวัลหน่วยงานวิจัยดีเด่นด้านหลักการ จากกองทัพบก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ฉิมพาลี (Asst. Prof. Dr. Narong Chimpalee) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ในการรับโล่รางวัลหน่วยงานวิจัยดีเด่นด้านหลักการจากกองทัพบก เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. การมอบรางวัลในครั้งนี้
ผู้บัญชาการทหารบก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่หน่วยวิจัยและนักวิจัย

ซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานวิจัยดีเด่นด้านหลักการ อันดับที่ 2 ประจำปี 2560 และผลงานวิจัยฐานข้อมูลภูมิประเทศ เพื่อสถานการณ์ฝึก กรมรบพิเศษที่ 5 ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร์  (Ornprapa Pummakarnchana Robert) เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับการพิจารณาให้เป็น
ผลงานวิจัยดีเด่นทางทหารด้านหลักการ อันดับที่ 2

http://www.facebook.com/pg/ScienceSilpakornUniversity/photos/?tab=album&album_id=2086171071399048

 

 

รางวัลที่โดดเด่นของนักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ Startup Thailand U-League

 

ทีมนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์สามารถคว้าชัยเป็นผู้ชนะเลิศรางวัล Startup Thailand U-League ระดับมหาวิทยาลัย จาก 23 มหาวิทยาลัย 149 ทีม
ที่เข้าชิงชัยในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกระทรวงวิทย์ฯ จัดขึ้น พร้อมมอบรางวัล “STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang Mai” เพื่อเฟ้นหาสุดยอด
สตาร์ทอัพระดับประเทศเป็นภูมิภาคที่สอง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ หลังประเดิมสนามแรกที่ภาคใต้ เพื่อย้ำจุดยืนและความมุ่งมั่นของรัฐบาล
ที่ใช้ฐานเศรษฐกิจสตาร์ทอัพขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0

โดยผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีม Easy Gas มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย
1. นายกิตติพงศ์ สินทร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา
2. นายวัลลภ โอภาสะคุณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวหทัยภัทร ศรีจิตแจ่ม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. นายนราธิป บัญบานเย็น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
5. นางสาววรรณวริสา ตันตินวะชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
6. นางสาวจตุรพร ลิมปิจักร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

https://www.facebook.com/pg/ScienceSilpakornUniversity/photos/?tab=album&album_id=2076455955703893

 

 

The Best Oral Presentation Award

Mr. Nantachai Inprung, a student in the Master Program in Organic Chemistry at the Faculty of Science, Silpakorn University, received the Best Oral Presentation Award in the field of Organic and Medicinal Chemistry and Miss Monthita Sasana, a student in the Master Program in Chemical Studies at the Faculty of Science, Silpakorn University, received the Best Poster Presentation Award in the field of Inorganic Chemistry at the Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 in Hat Yai, Songkhla, Thailand on February 9, 2018. The awards were presented by Prof. Dr. Sir J. Fraser Stoddart, Nobel Laureate in Chemistry (2016) from Northwestern University, USA.

X