Blog
ต.ค. 29

โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม IYECF 2018
(International Youth Educational and Cultural festival 2018)

นายศรัณรักษ์ สุขศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3  คณะอักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทประวัติศาสตร์

🔶  เป็นตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม IYECF 2018
(International Youth Educational and Cultural festival 2018)

🔶เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมกับ Union of Youth Federations of Cambodia (UYFC)

🔶จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “From Education and Cultural Diversity to Peace and Development”
ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2561 ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา

🔶เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ได้แบ่งปันความรู้ด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคย
และความเข้าใจระหว่างเยาวชนจากประเทศต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่
1) การเสวนาภายใต้หัวข้อ “From Education and Cultural Diversity to Peace and Development”
2) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชุดแต่งงานและการแต่งกายพื้นเมือง
3) ทัศนะศึกษา
4) การแสดงประจำชาติ
5) การแสดงร่วมกันระหว่างประเทศที่เข้าร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ได้แบ่งปันความรู้ด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยน
ด้านวัฒนธรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความเข้าใจระหว่างเยาวชนจากประเทศต่างๆ

ในการนี้ เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เข้าร่วมเดินทางไปยังประเทศกัมพูชา
เพื่อดูแลและให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2561

วันที่ 10 กันยายน 2561 อาจารย์ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
นำนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาในพิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส วัดพระปฐมเจดีย์ฯ ปีที่ 27 และมอบทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561
โดย พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ฯ เป็นประธานพิธี ณ บริเวณหน้ากุฏิศรีสุนทรนาฏ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

สำหรับพีธีมอบทุนการศึกษา กองทุนองค์พระปฐมเจดีย์ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้รับทุน มีความใกล้ชิด ซาบซึ้งและผูกพันกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติประวัติ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามภายหลัง โดยในปีการศึกษานี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 32 ทุน
แบ่งเป็น ทุนประกอบอาชีพ จำนวน 3 ทุน และทุนการศึกษา จำนวน 29 ทุน

X