Blog
ต.ค. 25

กิจกรรม หรือ โครงการนานาชาติ

โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาตร์ไทย ครั้งที่ 12
. “อยู่ด้วยกัน” :  โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น .

 

พิธีเปิดโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาตร์ไทย ครั้งที่ 12 . “อยู่ด้วยกัน” : โลก เทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ำ และความเป็นอื่น .
ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2561 ณ อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศารตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ กล่าวรายงาน

และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ  ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงละครทรงพล
อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

โครงการ SUMMER@SILPAKORN

คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการ SUMMER@SILPAKORN by Faculty of Arts ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 23 คน
โดยประกอบดัวย 6 ประเทศ
1. ประเทศกัมพูชา
2. ประเทศเกาหลี
3. ประเทศจีน 
4. ประเทศญี่ปุ่น
5. ประเทศไต้หวัน
6. ประเทศเวียดนาม
ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 8 กันยายน 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ

คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยไดโตะบุงกะ
ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

ต้อนรับ Prof.Dr.Voller Grabowsky, Language and Culture of Thailand (Thai Studies) ภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา) Asia-Africa Institute University of Hamburg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ อาจารย์เนาวรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.คัททิยากร ศศิธรามาศ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Voller Grabowsky, Language and Culture of Thailand (Thai Studies) ภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา) Asia-Africa Institute University of Hamburg ในการปรึกษาหารือการจัดทำ MoU ระหว่างคณะอักษรศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Asia-Africa Institute University of Hamburg  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.  ณ สำนักงานคณบดี
คณะอักษรศาสตร์

 

 

X