Blog
ต.ค. 25

ผลงานวิชาการ/วิจัย/สร้างสรรค์ หรือรางวัลระดับดีเด่น ของอาจารย์หรือนักศึกษา

รางวัลที่โดดเด่นของอาจารย์

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2559
รางวัลระดับดีมาก สาขาสังคมวิทยา

รองศาสตราจารย์กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์  ภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์
ได้รับ “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2559  รางวัลระดับดีมาก สาขาสังคมวิทยา
จากผลงานวิจัย เรื่อง “มโนทัศน์เรื่องนาคของชนชาติไท” ( The Reflection of Naga in Tai Concepts )

โดย รองศาสตราจารย์กัญญรัตน์ เวชชศาสตร์ ได้เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559
จาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ในพิธีเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
ณ  Event Hall 102 – 104  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กรุงเทพฯ  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2560 ระดับดีมาก

ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยประจำปี 2560 ระดับดีมาก ผลงานวิจัยเรื่อง “เสนาะเสียงซอสามสาย การบันทึกเสียงพร้อมบทวิเคราะห์และโน๊ตสากล”
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทั้งนี้ รายการไทยบันเทิง TPBS ได้นำผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ มาจัดแสดงในชื่อชุด “เพลงมโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยา”
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย

 

"เพลงมโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยา" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"เพลงมโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยา" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.หลักฐานและบันทึกเกี่ยวกับเพลงมโหรีสมัยกรุงศรีอยุธยา มีไม่มากและไม่สมบูรณ์ แต่หากไม่เริ่มต้นสืบค้นอาจสูญหาย เป็นที่มาให้ "ศ.พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์" ใช้เวลากว่า 10 ปี วิจัยและสร้างสรรค์บทเพลงโบราณให้สมบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย.#ไทยบันเทิง #ThaiPBS

โพสต์โดย ไทยบันเทิง ThaiPBS เมื่อ วันอังคารที่ 3 เมษายน 2018

“เพลงมโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หลักฐานและบันทึกเกี่ยวกับเพลงมโหรีสมัยกรุงศรีอยุธยา มีไม่มากและไม่สมบูรณ์ แต่หากไม่เริ่มต้นสืบค้นอาจสูญหาย เป็นที่มาให้  “ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์” ใช้เวลากว่า 10 ปี วิจัยและสร้างสรรค์บทเพลงโบราณให้สมบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย

 

 

รางวัลที่โดดเด่นของนักศึกษา

รางวัลในสาขา “บทละครดีเด่น” 

นางสาววลัญชรัตน์ หมดมลทิน คณะอักษรศาสตร์ เอกการละคร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ได้รับรางวัลในสาขา “บทละครดีเด่น” ในการแข่งขันบทละครยอดเยี่ยม สดใสอวอร์ด ครั้งที่ 17
จาก บทละครเรื่อง “ปกติผู้ตายเป็นคนอารมณ์ดี” และได้จัดแสดงเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 ณ Creative Industries ชั้น 2 M Theatre

X