รางวัล Best Paper Award -อาจารย์สิริพร ด่านสกุล
ก.ย. 30

รางวัล Best Paper Award -อาจารย์สิริพร ด่านสกุล

อาจารย์สิริพร ด่านสกุล ได้รับรางวัล Best Paper Award
จากผลงานวิจัยเรื่อง “The Study of faith culture that effects to citizen’s hereditary spatial cognition”
จากการเข้าร่วมสัมนา “14th International Congress of Asian Planning School Association 2017, Asia: Resharping Urban & Rural Development through Planning”
เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

X