รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2560-อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร
ก.ย. 30

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2560-อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร

อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2560
ประเภทบุคคลทั่วไป สาขาศิลปะ (สถาปัตยกรรม)
จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

X