ขยายแบบก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบพระเมรุมาศ เมษายน – สิงหาคม พ.ศ.2560
ก.ย. 30

ขยายแบบก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบพระเมรุมาศ เมษายน – สิงหาคม พ.ศ.2560

อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมดำเนินการขยายแบบก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิณทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม พ.ศ.2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์ ภูชิสส์ขวกรณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชชาฐวิทย์ สุขพร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองพล ยาศรี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยพีระพัฒน์ สำราญ

X