โครงการ Asia Pacific Pharmaceutical Symposium (APPS) ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัย Showa ที่ประเทศญี่ปุ่น
ก.ย. 30

โครงการ Asia Pacific Pharmaceutical Symposium (APPS) ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัย Showa ที่ประเทศญี่ปุ่น

โครงการ Asia Pacific Pharmaceutical Symposium (APPS) ครั้งที่ 17
มหาวิทยาลัย Showa ที่ประเทศญี่ปุ่น
ในวันที่
18 สิงหาคม – 23 สิงหาคม 2561

 

Asia Pacific Pharmaceutical Symposium (APPS) จัดขึ้นภายใต้องค์กร IPSF APRO (International Pharmaceutical Student Federation – Asia Pacific Regional Office) โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 17 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อสัมมนาในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ โดยศึกษาระบบสาธารณสุขและบทบาทของเภสัชกรของประเทศญี่ปุ่น การประชุมเป็นหัวข้อเภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เช่น การประยุกต์ความรู้ทางเภสัชกรรมกับเครื่องสำอาง อุตสาหกรรม ICT ในวิชาชีพเภสัชกรรม การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม Regional assembly เป็นต้น โดยเป็นรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

X